Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna Warszawa

Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna jest jednym z najważniejszych nurtów terapeutycznych, którego korzenie sięgają głęboko do ludzkiego doświadczenia egzystencjalnego. Twórcy tego podejścia, tacy, jak Viktor Frankl, Irvin Yalom i Perls, uznają, że celem terapii humanistyczno-egzystencjalnej jest stworzenie warunków do rozwoju, umożliwiając Pacjentom głębsze zrozumienie samego siebie oraz odkrywanie poczucia sensu życia w różnych kontekstach. Carl Rogers, jeden z głównych przedstawicieli psychologii humanistycznej, wnosił olbrzymi wkład w rozwój tej dziedziny, podkreślając wartość autentyczności i szacunku w relacji terapeutycznej.

Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna jest prawdopodobnie najpopularniejszym obecnie z nurtów terapeutycznych. Rozwinęła się jako trzecia siła w psychoterapii, stanowiąc alternatywę dla behawioryzmu i psychoanalizy, skupiając się na wewnętrznych przeżyciach jednostki oraz na jej zdolności do samoorganizacji i rozwoju. Dzięki trosce o wartość jednostki i jej autonomię terapia ta otwiera drzwi do głębszego zrozumienia siebie i swoich relacji z otoczeniem, zachęcając do budowania bardziej autentycznych i satysfakcjonujących życiowych doświadczeń.

Potrzebujesz pomocy psychologicznej?

Umów wizytę już dziś

Na czym polega terapia humanistyczno-egzystencjalna?

Nurt humanistyczno-egzystencjalny opiera się na założeniu, że każdy człowiek jest wolny i ponosi odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje. Ponadto działanie człowieka jest motywowane chęcią rozwoju i zaspokojenia swoich potrzeb. Ten nurt psychoterapeutyczny skupia się na pozytywnym podejściu do człowieka, koncentrując uwagę na jego zdolnościach i potencjale, a nie jedynie na zaburzeniach psychicznych czy problemach. W ramach terapii psychoterapeuta stara się zrozumieć Pacjenta oraz jego punkt widzenia, wspierając go w poszukiwaniu własnej drogi i życiowego celu. Nurt ten akcentuje także ważność relacji międzyludzkich oraz otwarcie na doświadczenia życiowe jako kluczowe elementy samorozwoju. Wskazuje na konieczność autentycznego bycia i akceptacji samego siebie, a także na poszukiwanie autonomicznych rozwiązań, które wynikają z wewnętrznej motywacji i potrzeb jednostki.

Główne założenia psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej

Terapia humanistyczno-egzystencjalna opiera się na kilku fundamentalnych założeniach. Jednym z kluczowych jest przekonanie, że jednostka ma zdolność samodzielnie się rozwijać i samorealizować, a terapeuta pełni rolę wsparcia i ułatwia proces tego rozwoju, zamiast narzucać gotowe rozwiązania. Istotnym założeniem jest również zaakceptowanie równorzędności relacji terapeutycznej, gdzie terapeuta traktuje Pacjenta jako partnera w procesie terapeutycznym, uwzględniając jego doświadczenia, poglądy i uczucia. Otwartość i empatia są kluczowe, umożliwiając terapeucie zrozumienie perspektywy Pacjenta i wspieranie go w osiąganiu własnych celów terapeutycznych. Wspólna praca nad rozwojem świadomości i samoakceptacją stanowi fundament budowania silnego i wartościowego związku terapeutycznego, sprzyjającego uzyskaniu pozytywnych rezultatów terapii.

Nurt humanistyczny i egzystencjalny w psychoterapii

Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna wywodzi się z dwóch głównych nurtów: humanistycznego i podejścia egzystencjalnego. Nurt humanistyczny kładzie nacisk na rozwój osobisty, samoświadomość oraz autonomię jednostki. Celem terapii humanistycznej jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i samorealizacji. Z kolei nurt egzystencjalny skupia się na badaniu istoty istnienia oraz doświadczeń związanych z ludzkim istnieniem. Terapia egzystencjalna koncentruje się na poszukiwaniu życiowego sensu, radzeniu sobie z trudnościami oraz akceptowaniu warunków istnienia. W terapii humanistyczno-egzystencjalnego te dwa nurty łączą się, tworząc kompleksowe podejście, które pomaga Pacjentom w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, poruszanych problemach z wyborami życiowymi, poszerzaniu świadomości bądź poszukiwaniu głębszego sensu życia.

Dla kogo jest terapia w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym?

Terapia humanistyczno-egzystencjalna skierowana jest do osób, które pragną rozwijać się, poszerzyć swoją samoświadomość oraz znaleźć sposób na efektywne realizowanie swoich potrzeb. Często jest polecana dla osób mających kłopoty w relacjach z bliskimi, trudności z odnalezieniem sensu życia lub dążących do pogłębionego zrozumienia siebie. Terapia ta może być również pomocna dla osób zmagających m.in. z lękami i nerwicami oraz zaburzeniami osobowości. W ramach tego podejścia terapeuta traktuje Pacjenta w sposób holistyczny, koncentrując się na jego indywidualnych potrzebach, wartościach i dążeniach. Jego celem jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery, w której Pacjent może swobodnie wyrażać swoje emocje, myśli i obawy. 

Jak wygląda relacja między Pacjentem a psychoterapeutą w terapii humanistyczno-egzystencjalnej?

W terapii humanistyczno-egzystencjalnej relacja między pacjentem a psychoterapeutą opiera się na zrozumieniu, akceptacji oraz współpracy. Psychoterapeuci tego nurtu dążą do stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której Pacjent może swobodnie wyrażać swoje myśli, uczucia oraz obawy. Psychoterapeuta zazwyczaj aktywnie słucha, wspiera i zachęca do refleksji nad własnym doświadczeniem, pomagając Pacjentowi w identyfikowaniu własnych wzorców zachowań oraz przekonań, które mogą stanowić przeszkodę w osiągnięciu pełni życiowego potencjału. Zależy mu na budowaniu zaufania oraz zrozumieniu perspektywy Pacjenta, co ma kluczowe znaczenie dla procesu terapeutycznego. Psychoterapeuci starają się być empatyczni i wspierający, zachęcając pacjentów do aktywnego udziału w terapii oraz podejmowania własnych decyzji. W relacji terapeutycznej istotne jest również wspólne ustalanie celów terapii oraz otwarta komunikacja, co sprzyja budowaniu głębszego zrozumienia siebie i efektywnemu realizowaniu potrzeb.

Jak wygląda pierwsza konsultacja w psychoterapii humanistycznej i egzystencjalnej?

Pierwsza konsultacja w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej jest zazwyczaj poświęcona nawiązaniu relacji oraz zrozumieniu potrzeb i oczekiwań Pacjenta. Psychoterapeuta stara się zapewnić mu bezpieczne i przyjazne otoczenie, w którym może swobodnie wyrażać swoje obawy i troski. Ważne jest również omówienie ram czasowych terapii oraz ustalenie celów, na których będzie się skupiała dalsza praca terapeutyczna. Podczas pierwszej konsultacji psychoterapeuta stara się zrozumieć kontekst życiowy Pacjenta oraz główne problemy, z którymi się on boryka, co umożliwia ustalenie spersonalizowanego planu terapeutycznego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Gdzie szukać pomocy? Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna Warszawa w Fortis Mentis

Profesjonalna i skuteczna terapia humanistyczno-egzystencjalna Warszawa – Fortis Mentis to miejsce, gdzie znajdziesz wysoko wykwalifikowanych terapeutów. Pracują oni zgodnie z założeniami humanistyczno-egzystencjalnego podejścia, pomagając Pacjentom pokonywać codzienne trudności bądź poprawiać relacje z bliskimi osobami oraz rozwijać się na wielu płaszczyznach życia. Ponadto kładą nacisk na poszanowanie autonomii Pacjenta oraz budowanie równorzędnej relacji terapeutycznej, co przyczynia się do skuteczności terapii i poprawy jakości życia. Koszt pojedynczej sesji w ramach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej jest dostosowywany do indywidualnych możliwości osoby, co sprawia, że terapia jest dostępna dla każdego, kto pragnie skorzystać z profesjonalnego wsparcia.

Umów wizytę

Potrzebujesz pomocy
psychologicznej?

Umów wizytę