Regulamin

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.fortismentis.pl (zwanym dalej Serwisem). Poradnia Psychoterapeutyczna Fortis Mentis (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie internetowym www.fortismentis.pl jest Paweł Sokołowski and Co., zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerami NIP 5782713081

Dane osobowe
Użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego www.fortismentis.pl w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Użytkowników
• imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres e-mail
Realizacja umowy zawartej z Użytkownikiem.
Prowadzenie postępowań związanych z reklamacją.
Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy złożyli reklamacje
• imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres e-mail
• numer reklamacji
Zbiór danych osób korzystających z usługi „Newsletter”
• imię i nazwisko
• adres e-mail
Przesyłanie newslettera.
Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych
• imię i nazwisko
• adres e-mail
• numer telefonu
Umożliwienie kontaktu z Usługodawcą osobom, które zainteresowane są oferowanymi usługami.
Zbiór danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
• imię i nazwisko
• adres e-mail
• numer telefonu
Przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych.

Na podstawie zgody Użytkownika, jego dane udostępniane są serwisowi Booksy w celu umawiania wizyt.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na udostępnianie danych podmiotom trzecim może być cofnięta w każdej chwili.

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
• nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
• odpowiednio zabezpieczone,
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika
Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Użytkownika oraz usługi Newsletter. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: poradnia@fortismentis.pl

Dzienniki systemowe
To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron i wysyłane, gdy Użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Użytkownika.