Wsparcie w nauce i sprawnym uczeniu się dla uczniów klas 4-8 SP 

Wsparcie w nauce i uczeniu się 

Prowadzący:
Justyna Olejnik

Zajęcia trwają 60 minut. 

Zajęcia dydaktyczne doskonalą pamięć, kierowanie uwagą, postrzeganie oraz skuteczność pracy z tekstem. Dedykowane są uczniom starszych klas szkoły podstawowej.

Cel zajęć:

-doskonalenie/integracja funkcji poznawczych: sprawności skupiania i kierowania uwagą, koncentracji, pamięci, kompetencji językowych,

-doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, operacji myślowych, zdolności pojęciowych,

-doskonalenie kompetencji emocjonalno-społecznych, komunikacji, organizacji uczenia się.

Program zajęć:

-rozwój funkcji wykonawczych,

-doskonalenie/integracja procesów poznawczych - uwaga, pamięć, myślenie,  

-doskonalenie/integracja percepcji wzrokowo/słuchowej,

-rozwój kompetencji językowych, form wypowiedzi, pracy z tekstem, 

-doskonalenie kompetencji emocjonalno-społecznych, 

-trening samodzielnej, celowej organizacji nauki, skutecznego notowania, zarządzania czasem.