Rozwój dojrzałości i gotowości szkolnej dla dzieci 5-6 letnich

Rozwój gotowości szkolnej

Prowadzący:
Justyna Olejnik

Zajęcia trwają 60 minut

Dojrzałość szkolna to osiągnięty przez dziecko poziom rozwoju fizycznego, intelektualnego emocjonalno-społecznego, świadczący o jego gotowości do uczestniczenia w życiu szkolnym i zdolności opanowania treści programu nauczania w klasie pierwszej.

Gotowość szkolna nie jest procesem samorzutnym a skutkiem wcześniejszych działań wychowawczych i systematycznego treningu edukacyjnego.  

Cel zajęć dydaktycznych:

-rozwój/integracja funkcji poznawczych: kierowania, skupiania uwagi, koncentracji, pamięci, percepcji (spostrzegania)wzrokowo/słuchowej,

-rozwój myślenia konkretno-wyobrażeniowego: analizy/syntezy wzrokowo-słuchowej, funkcji wyobrażeniowych, zasobu słownikowo-pojęciowego,  

-rozwój orientacji przestrzennej,

-rozwój/doskonalenie kompetencji dojrzałości i gotowości szkolnej,

-rozwój /doskonalenie gotowości do nauki czytania i pisania, 

-rozwój/doskonalenie kompetencji matematycznych,

-rozwój/doskonalenie kompetencji komunikacyjnych oraz emocjonalno-społecznych.

 

Program zajęć:

- wyrównywanie/harmonizowanie jakości obszarów rozwojowych,

-rozwój/integracja funkcji poznawczych,

-rozwój kompetencji językowych, myślenia konkretno-wyobrażeniowego,

-rozwój/doskonalenie orientacji przestrzennej,

-rozwój/doskonalenie kompetencji dojrzałości i gotowości szkolnej,

-kształtowanie/rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania,

-rozwijanie kompetencji matematycznych,

-rozwijanie dyspozycji emocjonalno-społecznych.